Postup & Európska magická tradícia

Exorcizmus

Postup & Európska magická tradícia


Existuje niekoľko spôsobov, ako vykonávať exorcizmus. Mág najskôr podnikne astrálnu cestu, aby zistil, aký démon spôsobil posadnutie. Popíšeme vám tu exorcizmus podľa magickej tradície, ktorý sa väčšinou dobre používa aj v Európe. Na tejto webovej stránke vám popíšeme neskôr aj exorcizmus podľa židovskej, tibetskej a voodoo tradície. Exorcizmus môže vykonávať iba kňaz alebo mág, ktorý nemá žiadny strach zo smrti a démonov, pretože inak sa vystavuje riziku, že sa stane sám posadnutým!!!

Postup

Oltár

Na oltári sú dve biele sviečky, krucifix a pentagram. Ako kadidlo používa mág zmes z pravého kadidla (olibanum), myrhy, styraxu a dračej krvi. Pred začatím exorcizmu urobí exorcista pentagramový rituál.

Modlitba

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Slávne Knieža nebeských vojsk, svätý archanjel Michael, Rafael, Gabriel, Uriel, ďakujeme, že nás brániš v boji proti kniežatám a mocnostiam, proti svetovládcom týchto temnôt a proti zlým duchom v ovzduší! Ďakujeme, že si prišiel na pomoc ľuďom, ktorých BOH stvoril k svojmu obrazu a podobe a za veľkú cenu vykúpil zo Satanovho otroctva! Teba uctievajú ľudia ako svojho strážcu a ochrancu, tebe zveril Boh vykúpené duše, aby si ich privádzal do večnej blaženosti. Ďakujeme Bohu pokoja, že pod našimi nohami zdrtil Satana, aby už nemohol viac držať ľudí v zajatí. Ďakujeme, že si predniesol naše modlitby pred tvárou Najvyššieho: On chce, aby na nás jeho milosrdenstvo skoro zostúpilo. Uchopil si draka, starého hada, ktorým je Diabol a Satan, a spútaného si ho zvrhol do priepasti, aby už nikdy nezvádzal národy!

Preto teda zaprisahávam ťa, ty prekliaty drak a celý diabolský pluk, skrze Boha, Jahweho, Adonaya, Elohima, El Šadaja † živého, skrze Boha, Jahweho, Adonaya, Elohima, El Šadaja † pravého, skrze Boha, Jahweho, Adonaya, Elohima, El Šadaja † svätého, skrze Boha, Jahweho, Adonaya, Elohima, El Šadaja, ktorý tak veľmi miloval svet, že dal svojho Jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Ján 3,16): Už nemôžeš klamať ľudské stvorenie a podávať im jed večného zatratenia. Ďakujeme, že si prestal škodiť ľuďom dobrej viery a spútavať ich slobodu! Ďakujeme, že si odišiel Satan, ty pôvodca a majster každého klamu, ty nepriateľ ľudskej spásy.
Uvoľnil si miesto Kristovi, večnému Svetlu Duše, Buschidovi, Krišnovi, Buddhovi, Pánovi, na ktorom si nenašiel nič zo svojho diela! Uvoľnil si miesto životu a svetlu, ktoré si Kristus, večné Svetlo Duše, Buschido, Krišna, Buddha sám získal cenou svojej vlastnej Krvi. Chvel si sa a ušiel pred našim vzývaním hrozného a svätého Mena Ježiš, Jahwe, Adonay, Elohim, El Šadaj: pred ktorým sa strasie peklo a ktorému sú poddané nebeské Sily, Mocnosti a Panstva, ktorého chvália Cherubíni a Serafíni a bez ustania volajú: Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov!

Žalm 68 (67)

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia,
spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.
Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa;
ako sa vosk roztápa ohňom,
tak spred Božej tváre miznú hriešnici.

Biela mágia: Exorcizmus
Biela mágia: Exorcizmus

V. Hľa, kríž Pána! Utekajte nepriateľské mocnosti!
R. Zvíťazil Lev z kmeňa Júdovho, koreň Dávidov.
V. Tvoje milosrdenstvo buď nad nami, Pane!
R. Ako sme dúfali v Teba.

V mene a moci nášho Pána Ježiša + Krista, Jahweho, Adonaya, Elohima, El Šadaja, Buschida, Jeremiasa, Abraháma, vyháňam ťa, nečistý duch, nech si ktokoľvek, každá moc satanova, každý nápor pekelného protivníka, všetky diabolské légie, združenia a sekty: Buď vykorenený a vypudený z duší stvorených k obrazu Božiemu a vykúpených drahocennou Krvou Božieho Baránka +. Neodvažuj sa viac, vychytralý had, klamať ľudské pokolenie, ani vyvolené Božie preosievať ako pšenicu +. Rozkazuje ti to Najvyšší Boh, Jahwe, Adonay, Elohim, El Šadaj +, ktorému sa chceš vo svojej veľkej pýche ešte vždy opovážlivo vyrovnať, ktorý chce, aby všetci ľudia došli k spáse a dospeli k poznaniu pravdy. Rozkazuje ti to Boh, Jahwe, Adonay, Elohim, El Šadaj, Otec +, rozkazuje ti to Boh, Jahwe, Adonay, Elohim, El Šadaj, Syn +, rozkazuje ti Boh, Jahwe, Adonay, Elohim, El Šadaj, Duch Svätý +. Rozkazuje ti to Kristus, večné Svetlo Duše, Buschido, Krišna, Buddha, večné Slovo Božie +, ktoré sa vtelilo, ktoré sa ponížilo pre spásu nášho pokolenia, strateného tvojou závisťou, a stalo sa poslušným až k smrti (Flp 2,8). On vybudoval svoju Cirkev na pevnej skale a prisľúbil, že pekelné brány ju nikdy nepremôžu (Mt 16,18) a že s ňou zostane po všetky dni až do skončenia sveta (Mt 28,20). Rozkazuje ti to sväté znamenie Kríža + a sila všetkých tajomstiev +. Rozkazuje ti to mocná Božia Rodička Panna Mária +, ktorá od prvého okamžiku svojho Nepoškvrneného Počatia zrazila vo svojej pokore tvoju pyšnú hlavu. Rozkazuje ti to viera svätých apoštolov Petra a Pavla a ostatných apoštolov +. Rozkazuje ti to krv mučeníkov a zbožný príhovor všetkých svätcov a svätíc +.

V mene Ježiša Krista, nášho Pána a Boha, Jahweho, Adonaya, Elohima, El Šadaja, Buschida, Jeremiasa, Abraháma a na príhovor Nepoškvrnenej Panny a Matky Božej Márie, svätého archanjela Michaela, Rafaela, Gabriela a Uriela, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých, bezpeční pristupujeme k boju proti útokom diabolských úkladov.

Pane, ďakujem, že si vyslyšal moju modlitbu.
A volanie moje k Tebe prišlo.
Pán s vami.
I s Duchom tvojím.

Biela mágia Logo

Ján 1 - 14


Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa: Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali! Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Marko 16,15-18


A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu! Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú." Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Lukáš 11.14 - 22


15. Ale niektorí z nich povedali: Belzebubom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov.
16. A iní, aby ho pokúšali, žiadali od Neho znamenie z neba.
17. Ale On poznal ich zmýšľanie a riekol: Každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom rozdvojený proti sebe padá.
18. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov.
19. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.
20. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.
21. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí.
22. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí.


Lukáš 10.17 - 20


17. Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: "Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!"
18. On im povedal: "Videl som satana padať z neba ako blesk.
19. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí.
20. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi."

Exorcizmus: Magický meč
Exorcizmus: Magický meč

Pane, ďakujem, že si vyslyšal moju modlitbu.
A volanie moje k Tebe prišlo.
Pán s vami.
I s Duchom tvojím.

Pane, ďakujeme, že nehľadíš na naše hriechy ani na hriechy našich otcov a netrestáš nás za naše viny. Otče náš ....
A neuveď nás do pokušenia.
Ale zbav nás zlého.
Pane, ďakujem, že si ma zachránil pre svoje meno a svojou mocou obránil moje právo. Bože, ďakujem, že si vyslyšal moju modlitbu a vypočul slová mojich úst. Lebo pyšní povstávajú proti mne a násilníci mi striehnu na život, nechcú mať Boha na očiach. Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán. Na mojich protivníkov si obrátil nešťastie a rozprášil si ich, lebo si verný.

S radosťou ti prinášam moju obetu. Meno tvoje, Pane, velebím, lebo ty si láskavý, lebo si ma vyslobodil zo všetkých súžení a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Pane, ďakujem, že si zhliadol na svojho služobníka (svoju služobnicu),
veď ty si jeho / jej nádej,
ďakujem, že si jeho / jej pevnou baštou
pred nepriateľom.
Ďakujem, že ho / ju nepokorí nepriateľ,
syn zloby mu / jej neuškodí.
Pane, ďakujem, že si mu / jej zoslal pomoc zo svojej svätyne
a zo Sionu ho / ju ochraňuješ.

Potom prikáže diablovi nasledujúcim spôsobom:
Prikazujem ti, nečistý duch, nech si ktokoľvek, aj všetkým tvojim démonom, ktorí máte vo svojej moci tohto božieho služobníka (služobnicu): Pre vtelenie, utrpenie, zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie nášho Pána a pre jeho druhý príchod v súdny deň: Daj mi nejaké znamenie a zjav mi svoje meno, deň a hodinu svojho odchodu! Vo všetkom ma poslúchaj, mňa, nehodného božieho služobníka! Neprivoď škodu tomuto božiemu stvoreniu, tu prítomným ani ich majetku!

Modlitba

Boh nebies, Boh zeme, Boh anjelov a archanjelov, Boh archanjela Rafaela, Gabriela, Michaela, Uriela, Boh patriarchov, Boh prorokov, Boh apoštolov, Boh mučeníkov, Boh vyznávačov, Boh panien: Boh, ktorý máš moc dávať život po smrti a pokoj po práci, pretože okrem teba niet iného Boha. Len ty si Stvoriteľ všetkých vecí viditeľných i neviditeľných, a ktorého kráľovstvo nebude mať konca. Pokorne ďakujeme Tvojej mocnej velebnosti, že si nás vyslobodil a ochraňuješ nás pred každou mocou, pred všetkými úkladmi a podvodmi, pred každou ohavnosťou pekelných duchov, a nás nedotknutých uchovávaš. Skrze Krista, nášho Pána, Adonaya, Jahweho, Elohima, El Šadaja, Buschida, Jeremiasa, Abraháma, Amen.

Od diablových nástrah: vysloboď nás, Pane!

Ďakujeme, že si nás vyslyšal!

Teraz pokropte miesto svätenou vodou.

Poznámka: ✢ Tam, kde je v texte znamenie +: sa prežehnáva, robíme pred sebou kríž (nežehnáme seba) a žehná sa svätenou vodou.

* Pôvodný text vydaný z príkazu pápeža Leva XIII. (rímsky rituál), upravený Pavlom Malenkým a Monikou Slivovou vo voľnom preklade z nemeckého jazyka.

Exorcizmus

Všeobecné odporúčania pri exorcizme:

Odporúčame vám, aby ste si v čase novu alebo splnu Mesiaca alebo vtedy, keď sa necítite celkom komfortne, urobili kúpeľ v slanej vode. Na jeden kúpeľ je dobré použiť približne 1 kg soli. Dĺžka kúpeľa je 12 až 16 minút. Nie kratšie, aby soľ mala dostatok času vsiaknuť negativitu a nie moc dlho, aby telo nestratilo veľa sily. Soľ môže byť podľa vášho vlastného výberu. Môže to byť aj obyčajná kuchynská soľ, morská, himalájska alebo akákoľvek iná. Ďalej odporúčame každý deň meditovať pri jednej bielej sviečke. Bližšie informácie o meditácii si môžete prečítať na našej webovej stránke v tejto časti: Meditácia. Medzi ďalšie odporúčanie patrí čítanie duchovnej literatúry alebo počúvanie audioknižiek, pokiaľ sa človek nedokáže dostatočne sústrediť na čítanie. Večer odporúčame jesť cesnak, piť čaj zo šalvie lekárskej a dbať na dostatok spánku.

Ďalej je potrebné venovať pozornosť aj fyzickým cvičeniam. Odporúčame cvičiť napríklad tieto cvičenia: 5 Tibeťanov, Pozdrav Slnku, Pozdrav Mesiacu alebo cvičenia podľa Mirzakarima S. Norbekova.

Podstatné je ako píše aj Mirzakarim S. Norbekov vo svojej knižke Skúsenosti hlupáka, ktorý našiel kľúč k úspechu a zbavil sa okuliarov, sa pri cvičeniach aj usmievať, zamerať sa na pozitívnu emóciu a na dýchanie! Netreba zabúdať ani na dlhšie prechádzky v prírode. Odporúčame pol hodinu až hodinu. Ak démoni zobudia človeka v noci, tak odporúčame potichu počúvať audioknižky od Eckharta Tolleho.

Okrem vyššie uvedeného odporúčame užívať aj tieto doplnky zdravej výživy: Clean Inside, Reishi, Olej z čierneho kmínu, Aloe Vera Gél a Ovosan.
Upozornenie: Dôležité je, aby ste nekombinovali a neužívali všetky tieto doplnky výživy naraz. Odporúčame vám užívať buď iba jeden z nich alebo reishi súčasne s olejom z čierneho kmínu. Každý prípravok odporúčame užívať približne jeden mesiac alebo dva týždne podľa toho, ako sa dá kúpiť. Niektoré stačí užívať aj dva týždne, iné zase mesiac.

TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3
na iTunes...

Odporúčania pre zdravie uvedené na tejto webovej stránke nenahrádzajú návštevu lekára! Obsah webovej stránky slúži výhradne iba na informačné účely. Meditácie a užívanie doplnkov výživy je na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné riziko. Nezodpovedáme ani priamo ani nepriamo za škody akéhokoľvek druhu, ktoré boli spôsobené informáciami, ktoré sú tu uvedené.

Exorcizmus

Skúsenosť adeptky mágie s exorcizmom

Pri jednej návšteve u Pavla a Marion som sa mala zúčastniť exorcizmu. Prišla k nám jedna klientka z Rakúska aj so svojím manželom, ktorá trpela posadnutím. Tešila som sa na túto novú skúsenosť, ale zároveň som nevedela, čo môžem alebo mám od toho očakávať a ako to bude prebiehať. Bol to môj prvý exorcizmus, ktorého som mohla byť prítomná. Na začiatku sme spolu s druhou adeptkou mágie dostali od Pavla a Marion pokyny, na čo sa máme sústrediť. Pri exorcizme sme držali klientku za ruku, každá z nás z druhej strany. Marion stála za jej hlavou a Pavol vytváral energetickú ochranu a predčítaval exorcizmus. Všetko išlo podľa plánu. Všetko bolo v úplnom poriadku, až do bodu, kedy negatívna bytosť začala vychádzať z klientky von. Odrazu mi zostalo veľmi horúco, začalo sa mi ťažšie dýchať, rozbúchalo sa mi srdce a moje očné viečka sa začali pohybovať tak rýchlo, že som napriek všetkej snahe nedokázala udržať oči zatvorené. Pozrela som sa na Marion, ktorá bola rovnako spotená, ako aj ja. Otočila som sa na Pavla, ktorý stál po mojej ľavej strane a pokračoval v predčítavaní exorcizmu. Mala som pocit, akoby ma nejaká neviditeľná sila chcela odtlačiť od klientky a odhodiť ma do stredu miestnosti. Nevedela som, čo mám robiť a nemohla som ani nikoho vyrušiť a spýtať sa ho, čo mám robiť. Napadlo ma aj vybehnúť z meditačnej miestnosti von a už už som to chcela urobiť, ale znamenalo by to potom aj to, že som to nezvládla.

A ja som sa nechcela vzdať a nechcela som za žiadnu cenu klientku pustiť. Rozmýšľala som, čo by som mala v takejto kritickej situácii urobiť. V tom som si spomenula na slová pána Josefa Veselého (autora knižiek o mágii), keď sa dostal do podobnej situácie. Nedarilo sa mu zažehnať ducha, ktorého vyvolal, a ktorý sa ho potom snažil ovládnuť. Celou silou svojej predstavivosti som sa sústredila na svetlo a lásku (na čo som sa mala dostatočne sústrediť už od začiatku), začala som hlbšie dýchať a zároveň som začala vo svojom vnútri odriekať príslušné formulky, ktoré vtedy pomohli aj jemu. Následne som po Pavlovi potichu opakovala aj slová exorcizmu, ktoré predčítaval. Po chvíľke som pocítila uvoľnenie, prestalo mi byť tak horúco a opäť som pokojne dýchala. Ďalej som sa sústredila na svetlo, lásku a na to, ako negatívna bytosť odchádza preč. Celá situácia bola pravdepodobne spôsobená mojím nedostatočným sústredením na začiatku. Po exorcizme som sa od Pavla dozvedela, že pokiaľ by som sa tejto sile podvolila a opustila by som miestnosť, tak negatívna bytosť by prešla z klientky na mňa. Túto začiatočnícku chybu som si preto veľmi dobre zapamätala! Odvtedy si na to dávam veľký pozor a všetky ďalšie exorcizmy, ktorých som sa doteraz zúčastnila už prebehli v poriadku.

MS :)

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Monika Slivová

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a ochranu!

Máš pocit, akoby nad Tvojím životom visela kliatba? Cítiš, akoby Ťa premohli zlé sily alebo negatívne energie? Vieme Ťa týchto negatívnych síl a čiernej mágie zbaviť. Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Biela mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich zasvätených priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie, ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky.

Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, v oboch prípadoch máš pravdu. Henry Ford

© 2011 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Skúsenosti I Magierin Damona